Koronawirus a dojazd do pasieki - Informacja z Ministerstwa Rolnictwa

czw., 02/04/2020 - 23:20

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na zapytanie Polskiego Związku Pszczelarzy

dotyczące Koronawirus a dojazdu do pasieki oraz problem pszczelarzy objętych kwarantanną domową

 

 

  • Poniżej treść odpowiedzi, w którym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje,

"że kwestie zakazu przemieszczania się na obszarze kraju w zawiązku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii(Dz. U. poz. 491), zmienione w dniu 24 marca br. (Dz. U. poz. 522) w związku z wprowadzaniem kolejnych ograniczeń.

Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami ww. rozporządzenia w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze.

Zgodnie z wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu zakaz ten nie dotyczy m.in. przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych,lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

W przypadku osób objętych kwarantanną domową,zgodnie z § 2 ust. 8 wyżej przywołanego rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma
być obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

W związku z tym w sprawach dotyczących odbywania kwarantanny, pszczelarz powinien kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tego pszczelarza.

Waldemar Guba
Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych
/podpisano elektronicznie/"