20.11.2022 - ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO Stowarzyszenia - Otmóchów

wt., 08/11/2022 - 22:48

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO

NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA

W DNIU 20.11.2022 rok.

miejsce: Hotel Zamek w Otmuchowie godz. 9.00

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia

   Pszczelarzy oraz podziękowanie za pracę w Stowarzyszeniu.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

4.  Ustalenie trybu prowadzonych głosowań – podjęcie uchwał.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.

6. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 -2022 rok

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 i kadencję 2018 -2022 rok

11 .Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie

12. Przedstawienie Planu Pracy na 2023rok.

13. Dyskusja nad przedstawionym:

     sprawozdaniem Prezesa,

     sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

     planem pracy na 2023 rok

14. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

15. Zgłaszanie kandydatów na;

       - Prezesa Stowarzyszenia

        - członków Zarządu Stowarzyszenia

       - członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

16. Wybory.

17. Przerwa kawowa.

18. Sprawy bieżące - omówienie realizacji projektów na zakup; pszczół, sprzętu realizowanego w ramach wsparcia pszczelarstwa przez Ministerstwo Rolnictwa - omówienie realizacji otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego,

- rozdanie legitymacji członkowskich Stowarzyszenia 

-  omówienie udział w Pielgrzymce na Górę św. Anny i uroczystościach św. Ambrożego.                                                                                                                                                      

19. Przedstawienie protokołu Przewodniczącego Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.

20.Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

21. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

22. Dyskusja. Wolne wnioski.

23. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

24. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego – Wyborczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona.

                                                       

                                                       Prezes Zarządu

                                                         Jerzy Duda

Komunikat Zarządu - 02.11.2022

śr., 02/11/2022 - 16:34

Komunikaty Zarządu.

 1. Zarząd Nyskiego Stowarzyszenie Pszczelarzy informuje, że w dniu 20.11.2022r. o godz.9.00 w Otmuchowie Hotel "ZAMEK" odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.
  Plan Zebrania zostanie przesłany w terminie późniejszym.  
 2. W dniu 19.11.2022r.o godz.15 .00 w Lipowej koło Grodkowa odbędą się warsztaty, na które dostaliśmy zaproszenie.
  Wykładowcą będzie doktor inżynier Paweł Migdał z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zainteresowani proszeni są o kontakt z Członkami Zarządu.
 3. W dniu 27.11..2022r. Góra Św. Anny  odbędzie się Pielgrzymka Pszczelarzy.
  Więcej informacji w dniu 20.11.2022 rok
 4. W dniu 04.12.2022rok w Brzegu odbędą się uroczystości  św. Ambrożego.
  Więcej informacji w dniu 20.11.2022 rok.


Prezes Zarządu
Jerzy Duda

13.10.2022 - Spotkanie w MRiRW Zespołu d/s Pszczelarstwa

pon., 17/10/2022 - 21:35

 

agro      Artykuł:  "Od 2023 roku ARiMR będzie realizować „Interwencje w sektorze pszczelarskim”

 

W nawiązaniu do tekstu informujemy, że w dniu 13.10.2022 r odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie Zespołu d/s Pszczelarstwa, na którym omawiany był Plan Strategiczny przyjęty przez Unię Europejską. W spotkaniu tym brało udział dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia i do w/w artykułu przekazujmy następujące informacje.

W sektorze pszczelarskim projekty, które uruchomi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowane do realizacji prawdopodobnie od miesiąca kwietnia lub maja 2023 roku wyłącznie drogą elektroniczną i będzie je można złożyć używając podpisu elektronicznego.

Więcej informacji w tym temacie przekażemy na spotkaniu w dniu 20.11.2022.

Zarząd Stowarzyszenia

 

2.10.2022 - relacja z szkolenia dot. "Wosk budulec pszczelich plastrów"

pon., 03/10/2022 - 20:48
primo szkolenie szkolenie

 

                W dniu 2.10.2022 na Zamku w Otmuchowie odbyło się szkolenie pszczelarzy zrzeszonych w Nyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy.

 

                Temat szkolenia : "Wosk budulec pszczelich plastrów".

                Wykłady prowadził mgr inż. Marek Podlewski.

 

herb

  Szkolenie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego   

02.10.2021 - szkolenie  'WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW'.

wt., 27/09/2022 - 20:20

 

 

szkolenie

 

 

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

 

przypomina swoim członkom, że

w dniu 02 październik 2022 rok o godz. 9.00 w Otmuchowie Hotel "ZAMEK"

odbędzie się  szkolenie  'WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW'.

 

Zajęcia prowadził będzie mgr inż. Marek Podlewski.

 

Pozdrawiam 

Prezes Zarządu Jerzy Duda  

 

 

Komunikaty Zarządu - wrzesień 2022

śr., 07/09/2022 - 20:24

Komunikaty Zarządu:

1.Komunikat Zespołu do spraw  pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (treść komunikatu na końcu)

2.Zarząd  Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje, że do 15 września pszczelarze, którzy chcą otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW oraz książkę z treścią wykładów proszeni są o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia w wysokości 50 zł.

3. Zbieramy jeszcze miód dla Dzieci. Miód można dostarczyć do kol. Janusza KLUSKI; lub na szkolenie w dniu 02.10.2022rok. 

Prezes Zarządu Jerzy Duda

 

Zespół do spraw Pszczelarstwa

przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komunikat

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Zespołu - Waldemara Kudły i Piotra Krawczyka z Naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych Panią Ewą Domańską i przedstawicielem Departamentu Rynków Rolnych Wydziału Produktów Zwierzęcych Głównym Specjalistą panem Jackiem Parszewskim.

Na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa przedstawili założenia do wdrożenia Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (KPS) w zakresie interwencji w sektorze pszczelarskim.

W dniu spotkania Plan nie był jeszcze zatwierdzony ale dzisiaj wiemy już, że w ubiegłym tygodniu 31 sierpnia 2022 Komisja Europejska zatwierdziła  Plan Strategiczny dla polskiego rolnictwa.

Najważniejsze na dzień dzisiejszy ustalenia:

- KPS w tym interwencje w sektorze pszczelarskim wejdą do realizacji po 1 stycznia 2023 roku.

- w pierwszej kolejności Ministerstwo planuje uruchomić trzy działania pomocowe: zakup sprzętu do gospodarki pasiecznej, zwalczanie warrozy i zakup pszczół.

- pozostałe działania pomocowe byłyby uruchamiane sukcesywnie w dalszej (tutaj nie uzyskaliśmy konkretnej daty) kolejności.

- wszystkie wnioski o przyznanie pomocy oraz korespondencja prowadzona  z ARiMR ma się odbywać TYLKO w formie elektronicznej.

- publikacje i ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy  planuje się podać z wyprzedzeniem miesięcznym od daty możliwości ich składania. Następnie pszczelarze za pomocą organizacji pszczelarskiej lub  indywidualnie będą mieli (tutaj nie określono dokładnie jeszcze czasu – jest mowa o około 2 tygodniach) czas na złożenie do ARiMR wniosku o przyznanie  pomocy w ramach poszczególnych działań.

- Organizacje i Pszczelarzy nie będzie obowiązywał stan rodzin pszczelich na dzień 30 września poprzedniego roku jak było do tej pory tylko deklarowany stan na dzień złożenia wniosku do ARiMR.

w każdym z tych działań pszczelarz korzystający z pomocy będzie musiał posiadać numer producenta rolnego EP (pszczelarze którzy korzystali z pomocy ARiMR do przezimowanych rodzin taki numer już posiadają składał wniosek o jego nadanie z pierwszym wnioskiem o pomoc do przezimowanych rodzin – „20 zł do rodziny”)

- w działaniach pomocowych dotyczących sprzętu i zakupu pszczół (dotyczy pszczelarzy posiadających powyżej 10 pni pszczelich), zgodnie z zatwierdzonym KPS, będzie obowiązek posiadania numeru z rejestru (lub innego numeru identyfikacyjnego) Sprzedaży Bezpośredniej lub Rolniczego Handlu Detalicznego. Ponadto, zostanie ustalona (wzorem lat ubiegłych) lista sprzętu pszczelarskiego podlegającego refundacji.

Planujemy spotkanie Zespołu wraz z przedstawicielami organizacji pszczelarskich w sprawie  Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie wspierania sektora pszczelarskiego z przedstawicielami Ministerstwa w pierwszych dniach października 2022 roku.

 

                                                                                                       Przewodniczący Zespołu ds. Pszczelarstwa

                                                                                                       przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                                                                                                                      Waldemar Kudła

 

Przemków 05.09.2022

02.10.2022 - szkolenie ''WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW''

wt., 30/08/2022 - 21:09

 

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje , że w dniu 02.10.2022 rok o godz. 9.00   w '' Hotelu Zamek'' w Otmuchowie  odbędzie się  szkolenie dla członów Stowarzyszenia. Szkolenie poprowadzi mgr inż. Marek Podlewski. Temat szkolenia ''WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW''. Każdy z uczestników  szkolenia po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia w wysokości  50 złotych otrzyma książkę z tematem wykładu , certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. W trakcie szkolenia przewidziane przerwy kawowe.

 

Prezes Zarządu

Jerzy Duda