Plan zebrania koła 19.02.2017

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 

KOŁA PSZCZELARZY W NYSIE W DNIU 19.02.2017r

 

1. Otwarcie  Zebrania Sprawozdawczego Koła Pszczelarzy w Nysie, przywitanie zaproszonych gości .

2. Wybór Przewodniczącego  Zebrania oraz Sekretarza – po wyborze przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania.

 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

 4. Przedstawienie przez Prezesa Koła   sprawozdania Zarządu  z działalności Koła  za 2016 rok ,  

 5. Zbiorcze sprawozdanie finansowe skarbnika Koła i Komisji Rewizyjnej

 6 Wystąpienie Prezesa WZP w Opolu.

 7. Przedstawienie przez Prezesa Zarząd Koła planu prac na rok 2017 i preliminarza budżetowego.

 8. Dyskusja nad przedstawionymi  sprawozdaniami ,planem pracy, preliminarzem budżetowym.

 9.Sprawy bieżące

- wyniki badań próbek pszczół  oraz omówienie wyników,

- ubezpieczenie pasiek - składka tak jak w 2016 roku,

-  zapisy na leki na 2017 rok,

- informacja na temat wykładu pszczelarskiego na temat „ APITERAPI” w dniu  08.04.2017,

- zapisy na słoik na 2017 rok.

 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 11. Głosowanie nad planem pracy oraz preliminarzem budżetowym.  

 12. Wolne wnioski.

 13. Zamknięcie  Zebrania Sprawozdawczego Koła Pszczelarzy w Nysie.

 

                                                                                                      Zarząd Koła Pszczelarzy

                                                                                                                w    Nysie

 

Plik z Porządek Obrak koła.pdf