Unijne dotacje dla pszczelarzy na lata 2020/2022

sob., 26/09/2020 - 16:57

Informacje ze stron:

 

Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji Mechanizmu wsparcia rynku produktów pszczelich na lata; 2020/2022

 

Kwota refundacji wyliczona będzie na następujących zasadach:

 

koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, konferencji – do 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego – do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy – do 90% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie

koszty poniesione na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

koszty poniesione na zakup pszczół – do 70% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,

koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizyko – chemicznych miodu – do 100% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie.

Sprzęt pszczelarski :

Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie producent produktów pszczelich – umieszczający na rynku produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego), który posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich pod warunkiem, że nie będzie ubiegał się on o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:

– miodarek,

– odstojników,

– dekrystalizatorów,

– stołów do odsklepiania plastrów,

– suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

– topiarek do wosku,

– urządzeń do kremowania miodu,

– refraktometrów,

– wózków ręcznych do transportu uli,

– wialni do pyłku,

– uli wszystkich typów lub ich elementów – w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka (opcjonalnie), dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie,

– poławiaczy pyłku,

– sprzętu do pozyskiwania pierzgi.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 12 000 zł.

 

Zakup leków do zwalczania warrozy :

Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup:

leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski,

środków do walki z warrozą (tj. kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy) wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli – wyłącznie do pasiek prowadzących produkcję ekologiczną.

 

Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej :

Końcowym odbiorcą pomocy może być producent produktów pszczelich – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), który posiada co najmniej:

– 25 rodzin pszczelich – przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

– 150 rodzin pszczelich – przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Odbiorcami pomocy mogą być producenci produktów pszczelich, którzy nie będą ubiegali się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 25 rodzin pszczelich: – przyczep (lawet) do przewozu uli, – wag pasiecznych, – urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;

2) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 rodzin pszczelich: – ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonie 20149/2020,2020/2021,2021/2022) łącznie nie przekroczy:

70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 12 000 zł – w przypadku zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

100 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 30 000 zł – w przypadku zakupu ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.

Zakup pszczół:

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich z pasiek pochodzących z linii hodowlanych pszczół, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz pakietów, odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW.

Pszczelarz (końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się o refundację pakietów i odkładów, w danym sezonie nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.

Analiza jakości miodu:

Refundacją objęte są koszty poniesione na wykonanie:

* analiz fizyko – chemicznej miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz.1773 z późn. zm.),

zawartość wody,

– zawartość sacharozy,

– zawartość fruktozy i glukozy,

– zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie,

– przewodność właściwa,

-wolne kwasy.

– liczba diastazowa,

– zawartość 5- hydroksymetylofurfuralu .

* analizy pyłkowej miodu.

Refundacji podlegają koszty poniesione na wykonanie analiz próbek miodu pobranych z gospodarstw – umieszczających na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), posiadających przynajmniej 10 rodzin pszczelich.

Całość warunków KPWP dostępna na stronie internetowej: