Dopłata do ula 20 zł - nowe przepisy z dnia 19 maja 2021

pt., 21/05/2021 - 20:30

Informacja ze strony KPRM www.gov.pl/web/premier/

  • Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  • Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020  

  • Wsparcie zostanie przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.
    • Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Informacja ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego pzp.biz.pl

Rząd, na wniosek przedłożony przez Pana Grzegorza Pudę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznał że pszczelarzom należy się pomoc w postaci dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich.

 

Informacja ze strony ARIMR www.arimr.gov.pl

Pomoc dla pszczelarzy:

W 2021 r. wnioski będą przyjmowane od 28.06.2021 r do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
Do wniosku, będzie należało dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

(..)