20.11.2022 - ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO Stowarzyszenia - Otmóchów

wt., 08/11/2022 - 22:48

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO

NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA

W DNIU 20.11.2022 rok.

miejsce: Hotel Zamek w Otmuchowie godz. 9.00

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia

   Pszczelarzy oraz podziękowanie za pracę w Stowarzyszeniu.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

4.  Ustalenie trybu prowadzonych głosowań – podjęcie uchwał.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.

6. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 -2022 rok

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 i kadencję 2018 -2022 rok

11 .Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie

12. Przedstawienie Planu Pracy na 2023rok.

13. Dyskusja nad przedstawionym:

     sprawozdaniem Prezesa,

     sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

     planem pracy na 2023 rok

14. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

15. Zgłaszanie kandydatów na;

       - Prezesa Stowarzyszenia

        - członków Zarządu Stowarzyszenia

       - członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

16. Wybory.

17. Przerwa kawowa.

18. Sprawy bieżące - omówienie realizacji projektów na zakup; pszczół, sprzętu realizowanego w ramach wsparcia pszczelarstwa przez Ministerstwo Rolnictwa - omówienie realizacji otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego,

- rozdanie legitymacji członkowskich Stowarzyszenia 

-  omówienie udział w Pielgrzymce na Górę św. Anny i uroczystościach św. Ambrożego.                                                                                                                                                      

19. Przedstawienie protokołu Przewodniczącego Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.

20.Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

21. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

22. Dyskusja. Wolne wnioski.

23. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

24. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego – Wyborczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona.

                                                       

                                                       Prezes Zarządu

                                                         Jerzy Duda

Adress